Dự án “Hỗ trợ các hành động giảm nhẹ biến đổi khí hậu phù hợp với điều kiện quốc gia (NAMA) tại Việt Nam” (Dự án NAMA) được phối hợp thực hiện bởi Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu Việt Nam (Viện KTTVBĐKH) thuộc Bộ TN&MT và Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức GIZ, ủy quyền bởi Bộ Môi trường, Bảo tồn Thiên nhiên, Xây dựng và An toàn Hạt nhân Liên bang Đức (BMUB).

Dự án được thiết kế và thực hiện với 5 hợp phần chính: a) Nâng cao năng lực thể chế trong Bộ TN&MT để phối hợp, xây dựng và thực hiện NAMA; b) Xác định và xây dựng hai NAMA khả thi ; c) Hỗ trợ kỹ thuật xây dựng hệ thống MRV quốc gia; d) Tăng cường năng lực cho các cuộc đàm phán quốc tế về biến đổi khí hậu và e) Hỗ trợ xây dựng chính sách khí hậu, bao gồm Báo cáo đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) và Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về KH của Việt Nam.