Thành viên dự án

ANNA PIA SCHREYOEGG

ANNA PIA SCHREYOEGG

Cố Vấn Trưởng
NGUYỄN THỊ HIỀN THUẬN

NGUYỄN THỊ HIỀN THUẬN

Cán bộ dự án cao cấp
TRẦN MAI KIÊN

TRẦN MAI KIÊN

Cán bộ dự án cao cấp
ĐÀO MINH TRANG

ĐÀO MINH TRANG

Cán bộ dự án
NGUYỄN PHƯƠNG LIÊN

NGUYỄN PHƯƠNG LIÊN

Cán bộ dự án
NGUYỄN ANH MINH

NGUYỄN ANH MINH

Cán bộ dự án
ĐẶNG TUYẾT LY

ĐẶNG TUYẾT LY

Cán bộ dự án
MAI THU QUÝ

MAI THU QUÝ

Cán bộ hành chính
HÀ THỊ PHƯƠNG THÚY

HÀ THỊ PHƯƠNG THÚY

Trợ lý hành chính
TRƯƠNG THỊ QUỲNH TRANG

TRƯƠNG THỊ QUỲNH TRANG

Cán bộ dự án
ĐẶNG QUỐC VIỆT

ĐẶNG QUỐC VIỆT

Cán bộ dự án
ĐẶNG MỸ HẠNH

ĐẶNG MỸ HẠNH

Cán bộ dự án