TÀI LIỆU KHÁC

Thông tin về dự án

Thông tin về dự án "Hỗ trợ các hành động giảm nhẹ biến đổi khí hậu phù hợp với điều ...

Kết nối tài chính khí hậu đa phương với các dự án giảm nhẹ

Kết nối tài chính khí hậu đa phương với các dự án giảm nhẹ: Hướng dẫn về cảnh quan tài ...

Kịch bản Biến đổi khí hậu và Nước biển dâng của Việt Nam

Tóm tắt dành cho các nhà hoạch định chính sách Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành tài liệu ...

Những bài học thực hiện NAMA cho NDC

Những bài học thực hiện NAMA cho NDC Tài chính, tham gia công và phát triển bền vững Giám sát ...

Phân loại những thay đổi mang tính hệ thống

Phân loại thay đổi mang tính hệ thống Khung phương pháp để đánh giá thay đổi mang tính hệ thống ...