Chọn bộ phận

Phần này cung cấp một số ví dụ về các dự án NAMA liên ngành quan trọng tại Việt Nam.

 

CÁC DỰ ÁN LIÊN NGÀNH
Loại dự án Tên dự án Tổ chức thực hiện Đơn vị tài trợ Các kết quả chính Thời gian Thông tin bổ sung
Tăng cường tính sẵn sàng cho các hành động giảm nhẹ biến đổi khí hậu phù hợp với điều kiện quốc gia Xây dựng Khung tổng quát cho hành động giảm nhẹ biến đổi khí hậu phù hợp với điều kiện quốc gia (NAMA) và Hệ thống Đo đạc, Báo cáo và Thẩm định (MRV) GIZ (cùng với Bộ TN&MT) Bộ Môi trường, Bảo tồn Thiên nhiên, Xây dựng và An toàn Hạt nhân Liên bang Đức (BMUB)/ Sáng kiến Khí hậu Quốc tế (IKI) (1) Xây dựng Khung thể chế NAMA và hỗ trợ thành lập Văn phòng Điều phối NAMA;

(2) Xây dựng hai NAMA khả thi;

(3) Hỗ trợ xây dựng hệ thống Đo đạc, Báo cáo và Thẩm định (MRV);

(4) Nâng cao năng lực đàm phán của phái đoàn Việt Nam trong các cuộc hội đàm của UNFCCC;

(5) Hỗ trợ thực hiện Đóng góp do quốc gia tự quyết định của Việt Nam (NDC) và Thỏa thuận Paris về khí hậu.

2014 – 2018 Link
Hỗ trợ NAMA và Chiến lược Phát triển Phát thải thấp (LEDS) Nâng cao năng lực thực hiện Dự án Chiến lược Quốc gia về biến đổi khí hậu Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) (cùng với Bộ TN&MT/Văn phòng Thường trực của UBQG về BĐKH tại Cục BĐKH Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) Các biện pháp nâng cao nhận thức, các biện pháp đào tạo và nâng cao về năng lực thể chế, khoa học và kỹ thuật để thực hiện có hiệu quả Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu tại một số Bộ và địa phương.  2014-2017  Link
Tăng cường tính sẵn sàng cho các hành động giảm nhẹ biến đổi khí hậu phù hợp với điều kiện quốc gia Chương trình Sẵn sàng tham gia thị trường các-bon (PMR) Ngân hàng Thế giới (cùng với Bộ TN&MT, Bộ KH&ĐT, Bộ CT, Bộ XD và ADB) BMUB và những bên khác (1) Xây dựng và thí điểm các công cụ thị trường trong ngành thép, chất thải rắn và điện lực (tiết kiệm năng lượng);

(2) Xây dựng một hệ thống Đăng ký KNK và hệ thống Đo đac, Báo cáo và Thẩm định (MRV).

2016-2021
2011-2015
 Link
Tăng cường tính sẵn sàng cho các hành động giảm nhẹ biến đổi khí hậu phù hợp với điều kiện quốc gia Mạng lưới Thực hiện Hành động Giảm nhẹ (MAIN) Trung tâm Chính sách không khí sạch (CCAP) (cùng với Bộ TN&MT) BMUB/IKI và những bên khác Có tiềm năng hỗ trợ cho việc xây dựng một khái niệm NAMA 2011-2017  Link
Tăng cường tính sẵn sàng cho các hành động giảm nhẹ biến đổi khí hậu phù hợp với điều kiện quốc gia Dự án kiểm kê KNK Việt Nam-Nhật Bản JICA với Bộ TN&MT (Cục BĐKH), Viện CLCSTN&MT, Viện KTTVBĐKH, TCMT JICA Chuẩn bị cho kiểm kê KNK; Dự án mới (nửa cuối năm 2014): Nâng cao năng lực lập kế hoạch và thực hiện NAMA (cung cấp cơ sở cho một dự án NAMA/Hệ thống Đo đạc, Báo cáo và Thẩm định (MRV) mới) 2011-2017 Link 
Hỗ trợ NAMA và Chiến lược Phát triển Phát thải thấp (LEDS) Hỗ trợ các hoạt động Đo đạc, Báo cáo và Thẩm định và Giảm nhẹ quốc tế (IMMA) (chương trình toàn cầu) GIZ, Đối tác Minh bạch của Thỏa thuận Paris (cùng với Bộ TN&MT) BMUB/IKI Tăng cường trao đổi kiến ​​thức và mạng lưới giữa các dự án trong lĩnh vực giảm phát thải và MRV, hỗ trợ phân tích và cung cấp tài liệu về các phương pháp và công cụ thành công liên quan đến LEDS, NAMA và MRV  2012-2016  Link
Tăng cường tính sẵn sàng cho các hành động giảm nhẹ biến đổi khí hậu phù hợp với điều kiện quốc gia Tăng cường Năng lực quốc gia ứng phó với biến đổi Khí hậu ở Việt Nam, Giảm nhẹ tính dễ bị tổn thương và kiểm soát phát thải KNK Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu (Viện KTTVBĐKH) thực hiện: Bộ NN&PTNT, UBND các tỉnh Cần Thơ, Bình Thuận và Bình Định UNDP Các Hướng dẫn kỹ thuật về việc xây dựng NAMA: cung cấp thông tin về NAMA, các bước xây dựng và thực hiện NAMA, các nguồn tài chính cho việc thực hiện NAMA, các Hướng dẫn về việc thực hiện và quản lý Chương trình Mục tiêu quốc gia (NTP), Chiến lược truyền thông và nâng cao nhận thức đã được xây dựng 2009-2013  Link
Hỗ trợ NAMA và Chiến lược Phát triển Phát thải thấp (LEDS) Chiến lược Tăng trưởng xanh Bộ KH&ĐT Viện Tăng trưởng Xanh Toàn cầu (GGGI) Kế hoạch hành động giảm phát thải khí nhà kính cho Bộ và các ngành 2012-2020  Link
Tăng cường tính sẵn sàng cho các hành động giảm nhẹ biến đổi khí hậu phù hợp với điều kiện quốc gia Xây dựng phương pháp luận để xây dựng NAMA, đánh giá, rà soát và bổ sung hệ thống thể chế để hỗ trợ việc xây dựng và thực hiện NAMA Bộ TN&MT, Cục BĐKH   Một phương pháp luận để xây dựng các NAMA và các khuyến nghị về việc thiết lập thể chế nhằm hỗ trợ việc xây dựng và thực hiện NAMA  2012-2013  
Tăng cường tính sẵn sàng cho các hành động giảm nhẹ biến đổi khí hậu phù hợp với điều kiện quốc gia Hỗ trợ việc lập kế hoạch và thực hiện NAMA theo phương thức MRV (SPI-NAMA) JICA cùng với Bộ TN&MT (Cục BĐKH) JICA Xây dựng năng lực lập kế hoạch và thực hiện NAMA 2015-2019  Link
Tăng cường tính sẵn sàng cho các hành động giảm nhẹ biến đổi khí hậu phù hợp với điều kiện quốc gia Hướng dẫn kỹ thuật cho NAMA và Hệ thống MRV ở Việt Nam Viện KTTVBĐKH/Bộ TN&MT UNDP Hướng dẫn các phương pháp và công cụ dễ sử dụng và danh mục các hoạt động xây dựng NAMA theo hệ thống Đo đạc, Báo cáo và Thẩm định (MRV) Tháng 8 năm 2012 – tháng 11 năm 2012  

Amount of cross sectoral activities: 11