Kiến thức & Nguồn tài liệu

Nghị quyết 24/NQ-TW: Chủ động ứng phó với BĐKH, cải thiện quản lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường

Ngày 03 tháng 6 năm 2013, Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 thông ...

Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh cho giai đoạn 2011-2020 tầm nhìn ...