Kiến thức & Nguồn tài liệu

Kịch bản Biến đổi khí hậu và Nước biển dâng của Việt Nam

Tóm tắt dành cho các nhà hoạch định chính sách Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành tài liệu ...

Những bài học thực hiện NAMA cho NDC

Những bài học thực hiện NAMA cho NDC Tài chính, tham gia công và phát triển bền vững Giám sát ...

Dự thảo công cụ GIZ NAMA phiên bản 10.0

Các hành động giảm nhẹ biến đổi khí hậu phù hợp điều kiện quốc gia (NAMA) Bài trình bày của ...

Phân loại những thay đổi mang tính hệ thống

Phân loại thay đổi mang tính hệ thống Khung phương pháp để đánh giá thay đổi mang tính hệ thống ...

NAMA vận tải hàng không

NAMA vận tải hàng không Sổ tay thực hành các hành động giảm nhẹ biến đổi khí hậu phù hợp ...