Kiến thức & Nguồn tài liệu

Kết nối tài chính khí hậu đa phương với các dự án giảm nhẹ

Kết nối tài chính khí hậu đa phương với các dự án giảm nhẹ: Hướng dẫn về cảnh quan tài ...

Những bài học NAMA cho NDC: Tài chính, tham gia công và phát triển bền vững

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh (Mỹ) ...

Hướng dẫn xây dựng NAMA trong bối cảnh của các Báo cáo đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC):

Một công cụ để thực hiện giảm nhẹ KNK theo các Báo cáo đóng góp do quốc gia tự quyết ...

Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris tại Việt Nam

Ngày 28 tháng 10 năm 2016, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và ban hành Kế hoạch thực hiện Thỏa ...