Kiến thức & Nguồn tài liệu

Đánh giá nhu cầu việc điều phối và thực hiện NAMA tại Việt Nam

Chính phủ Việt Nam khuyến khích các Bộ, ngành và địa phương xây dựng và thực hiện NAMA. Tuy nhiên, ...

Sắp xếp tổ chức điều phối NAMA tại Việt Nam

Việc xây dựng và thực hiện NAMA đòi hỏi phải có một cấu trúc tổ chức cho phép sự tham ...

Hệ thống quản lý kiến thức và truyền thông trong điều phối NAMA

Tài liệu "Hệ thống quản lý kiến thức và truyền thông trong điều phối NAMA tại Việt Nam" đưa ra ...

Thông tin về dự án

Thông tin về dự án "Hỗ trợ các hành động giảm nhẹ biến đổi khí hậu phù hợp với điều ...