Ngày 21 tháng 3 năm 2018, trong khuôn khổ dự án “Hỗ trợ các hành động giảm nhẹ biến đổi khí hậu phù hợp với điều kiện quốc gia (NAMA) tại Việt Nam” do Bộ Môi trường, Bảo tồn thiên nhiên, Xây dựng và An toàn hạt nhân Cộng hòa liên bang Đức (BMUB) tài trợ, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu (Viện KTTVBĐKH), Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức GIZ phối hợp với Cục Biến đổi khí hậu – Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội thảo tham vấn các bên liên quan chủ chốt về xây dựng Cổng thông tin về Đo đạc, Báo cáo và Thẩm định (MRV), nhằm trình bày kết quả nghiên cứu tổng quan trong nước và quốc tế, và thảo luận mục tiêu, nội dung, cấu trúc, nền tảng công nghệ thông tin (IT) và các khuyến cáo, đề xuất cho xây dựng Cổng thông tin về MRV ở Việt Nam.

Mục tiêu của Hội thảo:

  • Giới thiệu chung và trình bày các kết quả nghiên cứu tổng quan trong nước và quốc tế dựa trên các cổng thông tin, cơ sở dữ liệu sẵn có và các hệ thống IT tương tự ở trong nước và quốc tế;
  • Trình bày kết quả phỏng vấn một số bên liên quan, liên hệ với việc xây dựng Nghị định Lộ trình và Phương thức Giảm nhẹ phát thải KNK và Hệ thống MRV quốc gia cho Việt Nam;
  • Xin ý kiến đóng góp của các bên liên quan chủ chốt và thảo luận các khuyến cáo và đề xuất nhằm xây dựng Cổng thông tin về MRV ở Việt Nam;
  • Thảo luận các bước cụ thể tiếp theo và khung thời gian nhằm đưa ra phiên bản thử nghiệm Cổng thông tin về MRV.