Chính phủ Việt Nam khuyến khích các Bộ, ngành và địa phương xây dựng và thực hiện NAMA. Tuy nhiên, khái niệm về NAMA/MRV còn tương đối mới ở Việt Nam, đồng nghĩa những công cụ thể chế và pháp luật và hướng dẫn thực hiện liên quan vẫn chưa được áp dụng. Đây là thách thức lớn đối với việc xây dựng và thực hiện NAMA tại Việt Nam.

Báo cáo “Đánh giá nhu cầu giữa các Bộ ngành để hỗ trợ và hướng dẫn điều phối và thực hiện NAMA tại Việt Nam” nhằm đánh giá nhu cầu về việc hỗ trợ/ hướng dẫn điều phối và thực hiện NAMA trong Bộ ngành bằng cách phân tích và giải quyết các rào cản và thách thức hiện tại cần đối mặt.

Attachments