Tài liệu “Hệ thống quản lý kiến thức và truyền thông trong điều phối NAMA tại Việt Nam” đưa ra một chiến lược nhiều bước nhằm thiết kế hệ thống quản ký kiến thức và truyền thông cho NAMA đặt trong những vấn đề liên quan tới việc xây dựng, điều phối và thực hiện NAMA.

Attachments