Việc xây dựng và thực hiện NAMA đòi hỏi phải có một cấu trúc tổ chức cho phép sự tham gia hiệu quả của tất cả các bên liên quan, như các nhà hoạch định chính sách, nhà lập kế hoạch, khối tư nhân, các tổ chức tài chính trong nước và quốc tế, tổ chức phi chính phủ, hiệp hội doanh nghiệp, viện nghiên cứu, chuyên gia kỹ thuật.
Mục đích của báo cáo về sắp xếp tổ chức NAMA này là đề xuất các điều khoản tham chiếu hỗ trợ liên quan tới NAMA, điều phối và tạo điều kiện để Việt Nam vượt qua các rào cản chung đã được xác định trước và góp phần thực hiện hiệu quả hơn các NAMA ở Việt Nam.
Văn bản đề xuất đưa ra các sắp xếp tổ chức để tạo thuận lợi cho việc xây dựng, thực hiện và vận hành NAMA và tất cả các bên liên quan.

Attachments